Hội đồng Quản trị

Stt

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

Chức danh

Sơ yếu lý lịch

1

  Ông Lê Mạnh Tuấn

Chủ tịch

Xem file đính kèm

2

  Ông Hoàng Đức Chính

Thành viên

Xem file đính kèm

3

  Ông Đoàn Đình Hiếu

Thành viên

Xem file đính kèm

4

  Ông Lê Mạnh Hùng

Thành viên

Xem file đính kèm

5

  Ông Lê Hoàng Phương

Thành viên

Xem file đính kèm

Share: