Hội đồng Quản trị

Stt

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

Nhiệm kỳ 2018-2023

Chức danh

Sơ yếu lý lịch

1

  Ông Mai Thế Toàn

Chủ tịch

Xem file đính kèm

2

  Ông Lê Mạnh Tuấn

Thành viên

Xem file đính kèm

3

  Ông Đoàn Đình Hiếu

Thành viên

Xem file đính kèm

4

  Ông Lê Mạnh Hùng

Thành viên

Xem file đính kèm

5

  Ông Trương Minh Hùng

Thành viên

Xem file đính kèm

Share: