Ban Kiểm soát

Stt

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ 2018-2023

Chức danh

Sơ yếu lý lịch

1

  Bà Vũ Thị Thu Hà

Trưởng Ban

Xem file đính kèm

2

  Ông Hồ Văn Bá

Thành viên

Xem file đính kèm

3

  Ông Lê Trúc Lâm

Thành viên

Xem file đính kèm

Share: