Thông báo trả cổ tức năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng xem Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại file đính kèm phía dưới.

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Share: