PVP: Thông báo và tài liệu họp Đại hội Cổ đông năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng xem Thông báo tổ chức và tài liệu họp Đại hội Cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại file đính kèm phía dưới.

Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông và Tài liệu đính kèm.

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông (cập nhật đến 16/6/2020) đính kèm.

Share: