PVP: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh từ ngày 13/8/2020

Kính gửi Quý cổ đông.

Vui lòng xem file đính kèm về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của PVP từ ngày 13/8/2020.

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trân trọng

Share: