PVP : Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi các cổ đông!

Vui lòng xem thông tin liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty. Chi tiết như file đính kèm tai lieu dinh kem

Share: