PVP: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 của PVP.

Kính gửi Quý cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại file đính kèm phía dưới.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 của PVP.

Share: