PVP: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 CỦA PVP.

Kính gửi Quý cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại file đính kèm phía dưới.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 của PVP.

Share: