PVP: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN.

Kính gửi Quý cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại file đính kèm phía dưới.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của PVP.

Share: