PPV: Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã xoát xét

Kính gửi Quý Cổ đông

Vui lòng xem file đính kèm về Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã xoát xét.

File đính kèm

Trân trọng.

Share: