ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Các thông tin liên quan Đại hội Cổ đông năm 2019

Thông tin

Nội dung

  Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019

Xem đính kèm

 Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại ĐHCĐ năm 2019

Xem đính kèm

  Tài liệu họp Đại hội Cổ đông năm 2019

Xem đính kèm

  Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

Xem đính kèm

  Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2019

Xem đính kèm

Share: