PVP: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính gửi Quý cổ đông Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu Đại hội theo các file đính kèm như sau: 

Tai lieu DHDCD thuong nien nam 2022 - Cong ty Pacific  - File đính kèm
Thu moi tham du DHDCD thuong nien nam 2022 Cong ty Pacific  - File đinh kèm
Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022  - File đính kèm
Thông báo chốt danh sách chia cổ tức 2021 và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022  - File đính kèm
Share: