PVP: Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 đã soát xét và giải trình lợi nhuận sau soát xét

Kính gửi Quý cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính và báo cáo giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 sau soát xét của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại các file đính kèm phía dưới.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét của PVP.

Báo cáo giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 sau soát xét của PVP.

Share: